Рекламации за исправноста на производите се прифаќаат САМО во рок од 12 часа од часот заведен на листата за прием на пратката. Доколку забележете фабрички оштетувања, видливи оштетувања направени при пакување или транспорт, Ве молиме да не известите на телефонскиот број 079 276 565 или со порака на социјалните мрежи Facebook и Instagram, секој работен ден од 09:00 до 15:00 часот. За прифатливо известување за рекламација ќе се смета телефонско известување заедно со испратени фотографии и/или видео од оштетениот производ на нашата електронска пошта или во порака на социјалните мрежи Facebook и Instagram. Доколку рекламацијата е доставена вон работните часови на компанијата ќе се смета за уредна доколку во пораката која ќе ја испратите на нашата електронска пошта или на социјалните мрежи Facebook и Instagram треба да бидат вклучени: фотографија од адресница (доказ за примена нарачка), фотографии и/или видео снимки од оштетениот производ каде јасно се гледа оштетувањето. Доколку на купениот производ се појават недоследности во смисла на одредбите од Законот за заштита на потрошувачи, Ве молиме да постапите на начин дефиниран во правилникот за рекламации на потрошувачи за роба купена преку интернет продавница.
Кога нашите сервисери ќе констатираат преку доставените фотографии и видеа дека производот кој е испорачан е неисправен или не ги исполнува техничките барања пропишани во спецификацијата се прави директна замена во горенаведениот рок за испорака, или доколку не е достапен на лагер се рефундираат средствата наплатени за производот.
Кога ќе се констатира дека производот е неправилно користен потребно е да се достави до нас преку курирските служби со кои Marketbaltazar.mk соработува (по претходна консултација). Трошкот за достава во овој случај го плаќа корисникот на производот. Доколку се утврди од сервисерите дека производот кој е вратен не е исправен, трошокот за достава се рефундира при повторната испорака на нов производ.

Производите кои подлежат под гаранција во случај на неисправност може да се достават до нас преку курирските служби со кои Маркет Балтазар соработува (по претходна консултација) и ние да ги доставиме во сервисниот центар или директно да се предадат во сервисниот центар кој е заведен во гарантниот лист.

Замената на нарачаниот производ може да се изврши во рок од 14 дена по приемот на пратката. Производот ќе биде заменет САМО И ИСКЛУЧИВО доколку е во оригиналното пакување и на истиот нема видливи оштетувања.
При замена најпрво производот кој сакате да го замените се доставува до нас преку курирските служби со кои Marketbaltazar.mk соработува (по претходна консултација), па потоа го добивате бараниот производ.
Доставата при процес на замена на исправен производ, а на барање на купувачот, е на сметка на купувачот.
Доколку производот кој се менува е електричен апарат, ТВ уред или било кој друг тип на производ кој во себе содржи електрични и/или електронски компоненти, МОРА да биде во оригиналното пакување, со сите свои делови и во исправна и функционална состојба. Производите кои не ги исполнуваат наведените услови за замена ќе се сметаат за активно користени и истите НЕМА ДА БИДАТ ЗАМЕНЕТИ.